हराएको वा चोरी भएको सूचना गरिसकेपछि फेला परेको राहदानी पुन: प्रयोग नगर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना